Skip to main content
Contact

Algemene voorwaarden
 

1)  Algemeen

Juffrouw Koffer kindercoachpraktijk voor kinderen en ouders is opgericht door Saskia Goudswaard gevestigd in Vlaardingen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 74987348.

Juffrouw Koffer richt zich op het coachen van kinderen in de leeftijd van 3-18 jaar en ouders. Begeleiden van individuele kinderen of een groepje kinderen in een leersituatie. Geven van trainingen of workshops aan kinderen en volwassenen. Invallen als leerkracht in het basisonderwijs.

 

2) Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Juffrouw Koffer en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Tijdens een eerste afspraak zal Juffrouw Koffer wijzen op de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarde.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de afspraken op schrift zijn vastgesteld door Juffrouw Koffer en door ouders/opdrachtgever en Juffrouw Koffer zijn ondertekend. Of een overeenkomst komt tot stand indien de mondeling gemaakte afspraken per mail aan ouders/opdrachtgever bevestigd en akkoord verklaard wordt.

 

3) Verhindering

Indien bij verhindering de afspraak tenminste 24 uur vooraf wordt afgezegd, wordt dit niet in rekening gebracht. Bij afzegging binnen 24 uur, wordt de voor u gereserveerde tijd gefactureerd. Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per mail of telefonisch. Tijdens het coachen of het uitvoeren van een opdracht wordt de telefoon niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail.

 

4) Tarieven

De tarieven staan vermeld op de pagina “voor ouders en tarief” of “voor scholen en tarief” van de website van Juffrouw Koffer (www.juffrouwkoffer.nl) of zijn op te vragen bij Saskia Goudswaard. Alle bedragen (uitgezonderd onderwijsuren) zijn inclusief BTW. Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd. Kort overleg, telefonisch of per mail is bij de begeleiding inbegrepen. Tijdsbesteding vanaf 15 minuten wordt geregistreerd en in rekening gebracht. Indien nodig wordt een afspraak ingepland. Juffrouw Koffer kan ingeschakeld worden zonder verwijzing van een (huis)arts en wordt dan meestal niet vergoed door de zorgverzekering. Vraag uw zorgverzekeraar naar de voorwaarden. Coachsessie kunnen bekostigd worden uit het Persoon Gebonden Budget (PGB). De kosten kun je opgeven bij de jaarlijkse belastingaangifte.
 

5) Betalingsvoorwaarden

Voor de betaling ontvangt u een factuur. De ouder of opdrachtgever verplichten zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum in volledigheid over te maken naar de rekening van Juffrouw Koffer.

Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, volgt een betalingsherinnering. Indien ouders/opdrachtgevers niet binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is Juffrouw Koffer gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten €5,00 euro per nota, in rekening te brengen.

Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van Juffrouw Koffer, is Juffrouw Koffer genoodzaakt de vorderingen die Juffrouw Koffer op u heeft uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, comfort de wet, volledig voor uw rekening.

Bij een betalingsachterstand is Juffrouw Koffer gerechtigd verdere coachsessies/opdrachten op te schorten, totdat de ouders/opdrachtgevers aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

 

6) Aansprakelijkheid

Juffrouw Koffer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Juffrouw Koffer heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Juffrouw Koffer is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Juffrouw Koffer.

Voor lichamelijke- en psychische klachten van de client, raadt Juffrouw Koffer aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

Juffrouw Koffer heeft een verzekering afgesloten voor bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid.

 

7) Observatie en verslag

Op verzoek van de ouder(s)/opdrachtgever van het kind bezoekt Juffrouw Koffer de school of andere belanghebbenden voor observatie en/of verslaglegging. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders/opdrachtgever een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. Op verzoek kan een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school) worden gestuurd. Dit verslag wordt gefactureerd.

 

8) Coachen van kinderen

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ondertekende of opdracht gevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Juffrouw Koffer kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

 

9) Vertrouwelijkheid

Juffrouw Koffer is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachsessies of opdrachten. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouders.

Juffrouw Koffer zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens van, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de Persoonsgegevens, waaronder de Algemeen Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

 

10) Regels rond een afspraak voor kinderen

Er is geen officiële wachtruimte binnen de praktijk. Dit betekent dat de ouder het kind brengt en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd weer ophaalt. Het is ook mogelijk om bij het kind thuis te coachen. Een rustige plek waar we kunnen werken is wenselijk. Het intakegesprek kan bij voorkeur bij u thuis plaatsvinden, ook in de avonduren. Na een coachsessie is er eventueel kort gelegenheid voor de ouders om te bespreken wat het kind heeft gedaan of gemaakt. Wilt u hier inhoudelijk op ingaan dan maken we een belafspraak. Dit geeft het kind zelf de gelegenheid om dingen te delen met zijn/haar ouders en een vertrouwensband op te bouwen met Juffrouw Koffer. Tijdens een tussenevaluatie of eindevaluatie worden de gemaakte stappen met betrekking tot het kind uitvoerig besproken.
 

11) Opschorting. Ontbinding en tussentijds opzeggen van de overeenkomst

Juffrouw Koffer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de ouders en/of het kind of de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen.

Juffrouw Koffer is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Juffrouw Koffer kan worden gevergd.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Juffrouw Koffer op de ouders onmiddellijk opeisbaar.

 

12) Vindplaats en wijzigingen voorwaarden

Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.juffrouwkoffer.nl
Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Juffrouw Koffer.