Skip to main content
Contact

Privacybeleid Juffrouw Koffer

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Saskia Goudswaard, gevestigd te Vlaardingen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74987348

Indien Juffrouw Koffer op de website van cookies gebruikmaken, kan dat alleen nadat uw toestemming is verkregen. Zodra u de Juffrouw Koffer website bezoekt ontvangt u uitleg over cookies en kunt u bepalen of u cookies accepteert of weigert.

 

Persoonsgegevens
 

Doel van verwerking

Juffrouw Koffer gebruikt uw persoonsgegevens enkel om met u in contact te treden (contactgegevens), met u te kunnen communiceren of in het kader van het met u overeen te komen coachtraject of opdracht. Juffrouw Koffer gebruikt uw gegevens niet voor andere doeleinden.

Indien u Juffrouw Koffer uw persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email, via de website of anderszins, dan gebruikt Juffrouw Koffer deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met u te communiceren. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.

 

Verwerken persoonsgegevens

Indien een overeenkomst tot coachen of een opdracht tot stand komt, dan zal Juffrouw Koffer over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Juffrouw Koffer gebruikt deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen coachtraject of opdracht en verzamelt alleen die gegevens die Juffrouw Koffer in dat verband nodig of nuttig achten.

De gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld.

 

Beveiliging

Juffrouw Koffer heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens kan Juffrouw Koffer gebruikmaken van één of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om uw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluiten wij alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat uw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijft Juffrouw Koffer verantwoordelijk.

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.

Zonder uw toestemming deelt Juffrouw Koffer uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

 

Bewaartermijnen

Juffrouw Koffer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. Juffrouw Koffer is uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten Juffrouw Koffer van de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren. Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen coachtraject of opdracht zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.
 

 

Rechten betrokkene

Juffrouw Koffer respecteert uw privacy rechten en zal er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact opnemen.

 

Saskia Goudswaard