Skip to main content
Contact

Klachtenreglement Juffrouw Koffer

 

 1. De klacht kan zowel schriftelijk als mondeling bij Juffrouw Koffer worden ingediend. De klacht kan betrekking hebben op het gedrag en/of uitlatingen van Juffrouw Koffer. De klacht kan worden ingediend door het kind dan wel een ouder(s)/verzorger(s) van het kind.
 2. De klager kan zich wenden tot het Klachtenloket van Adiona, teneinde zich gratis te laten adviseren met betrekking tot het indienen van een klacht en/of bijstaan bij het formuleren van de klacht en/of bijstaan bij het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht te komen.
 3. Een klacht wordt zorgvuldig onderzocht.
 4. De behandeling van de klacht is gericht op het bereiken van een voor de klager en Juffrouw Koffer bevredigende oplossing.
 5. De klager wordt op de hoogte gehouden van de voortgang van de behandeling van de klacht.
 6. De klager ontvangt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken na indiening van de klacht, een schriftelijke mededeling van Juffrouw Koffer waarin met redenen omkleed is aangegeven welke de beslissing er over en naar aanleiding van de klacht is genomen en binnen welke termijn eventuele besloten maatregelen  zullen zijn gerealiseerd.
 7. Indien het vereiste zorgvuldige onderzoek van een klacht daartoe, naar het oordeel van Juffrouw Koffer noodzaakt, kan de in lid 4 genoemde termijn met maximaal vier weken worden verlengd; Juffrouw Koffer doet daarvan, voor het verstrijken van de termijn, schriftelijk mededeling aan de klager en het klachtenloket. 

 

Procedure indien klager zich laat bijstaan door het Klachtenloket en de klachtencommissie

 1. De klachtenregeling, vanaf het moment dat een klager zich wendt tot het Klachtenloket teneinde zich te laten adviseren/bijstaan door het Klachtenloket (en indien nodig de klachtencommissie), verloopt als volgt:

 

 1. Indien de klager zich wendt tot de klachtenfunctionaris zonder dat de klacht is geuit bij Juffrouw Koffer zal de klager worden terugverwezen naar Juffrouw Koffer, tenzij b van toepassing is.
 2. Indien de klager zich wenst te laten adviseren en/of bijstaan bij het formuleren van een klacht dan zal het Klachtenloket klager hierin adviseren en/of bijstaan.
 3. Nadat de klacht is ingediend en klager wenst zich door het Klachtenloket te laten bijstaan bij het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing te komen, verloopt de bemiddeling door het Klachtenloket enkel met instemming van klager en als volgt:
 1. Het klachtenloket neemt contact op met beide partijen en past hoor en wederhoor toe;
 2. Het klachtenloket inventariseert en beoordeeld of de klacht ontvankelijk is;
 3. Wanneer blijkt dat de klacht ontvankelijk is, stuurt ze deze door naar de Klachtencommissie tot verdere inhoudelijke beoordeling.
 4. Alle informatie die binnen de bemiddeling wordt uitgewisseld blijft vertrouwelijk, tenzij daarover andere afspraken worden gemaakt met de betrokkenen;
 5. Het Klachtenloket maakt geen inhoudelijk verslag maar, wel een verslag over de voortgang van het proces en de gemaakte afspraken;
 6. Indien door de bemiddeling een oplossing is bereikt tussen klager en Juffrouw Koffer, dan wordt deze oplossing schriftelijk vastgelegd in een e-mail van het Klachtenloket en aan beide partijen verzonden, die dit vervolgens dienen te bevestigen;
 7. het Klachtenloket heeft net als de Klachtencommissie een wettelijke geheimhoudingsplicht (art. 23 Wkkgz). Verwerking van persoonsgegevens vindt plaats in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van de Persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 8. De termijn en verplichtingen zoals bedoeld bij bovengenoemde punten blijven van toepassing.

 

Klachtenloket Adiona

 

 1. Indien klager het niet eens in met het oordeel van Juffrouw Koffer zoals is bedoeld in artikel 6, dan kan klager zijn klacht schriftelijk voorleggen aan de Klachtencommissie van Adiona, en wel met schriftelijke indiening van de klacht bij het Klachtenloket Adiona. 

     klachtenloket@adiona.nl